ABV Aanbouw Venlo

Bouwbedrijf van ontwerp tot oplevering

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst wanneer de wederpartij de algemene voorwaarden heeft ondertekend of op een andere wijze heeft aanvaard.

INDIEN ER ASBEST WORDT AANGETROFFEN ZIT DIT NOOIT IN DE OPDRACHT, DAN MOET ER DOOR OPDRACHTGEVER EEN GESPECIALISEERD BEDRIJF WORDEN INGEZET

Privacyverklaring Persoonsgegevens

AVG-persoonsgegevens

Let voor het sluiten van het contract met de aannemer op de volgende punten:

Spreek een vaste prijs af
Dit biedt de meeste zekerheid. Als de aannemer op basis van regie (uurtarief) of nacalculatie werkt of stelposten of verrekenbare hoeveelheden opneemt, is de uiteindelijke prijs onduidelijk. Heeft u een vaste prijs afgesproken, maar moet de aannemer werk verrichten dat u niet heeft afgesproken? Dan kan de prijs hoger uitvallen.
Neem een omschrijving op van het werk en tekeningen
Hiermee wordt gespecificeerd waarvoor u eigenlijk betaalt. Zorg dat het werk zo goed mogelijk wordt omschreven, zodat duidelijk is welke werkzaamheden de aannemer uitvoert voor de afgesproken aanneemsom.
Leg vast wanneer u wat betaalt
Het meest gunstig is betaling achteraf. Bij kleine verbouwingen gaat een aannemer hier soms mee akkoord. Bij grote verbouwingen is het gebruikelijk om per fase van de bouw te betalen. Iedere keer als er iets is afgerond, doet u een betaling.
Spreek af dat u een bedrag achterhoudt tot oplevering
Bijvoorbeeld 5 procent van de aanneemsom tot alles naar wens is afgehandeld.
Mocht u tijdens die periode gebreken ontdekken, dan is de kans groter dat de aannemer deze snel herstelt.
Leg vast hoe lang de verbouwing duurt
Spreek af wanneer de aannemer met de bouw begint en wat de opleveringsdatum is. U kunt ook een oplevering afspreken binnen een aantal werkbare werkdagen.

Opdrachtbevestiging
deze opdrachtbevestiging is rechtsgeldig door de verwijzing in de offerte hiernaar.
Opdrachtgever
De heer en/of mevrouw zie naam offerte

Aannemer

De heer Ben Kleintjens eigenaar aannemingsbedrijf ABV Aanbouw Venlo

komen het volgende overeen;

1: Het uit te voeren werk

De aannemer verbindt er zich toe om het omschreven en begrote werk uit te voeren met betrekking tot de woning gelegen

te zie offerte

De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de offerte

De werkomschrijving vermeldt de te volgen werkwijzen en de te gebruiken materialen. Indien de voorzienbare materialen niet meer verkrijgbaar zijn of een verbeterd procedé beschikbaar is, mag de aannemer een ander maar gelijkwaardig materiaal of werkwijze gebruiken.

Ligger keus bij muurdoorbraak

De liggerkeus is gebaseerd op basis van het weerstandsmoment en traagheidsmoment en de maximale toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting. Haarscheurtjes door zettingen in bovenliggende wanden kunnen ontstaan maar vallen buiten de verantwoordelijkheid van de aannemer.

2: Prijs

De opdracht zal uitgevoerd worden op basis van de overeengekomen prijs, inclusief BTW volgens bijgevoegde begrotings-offerte

Het is de opdrachtgever toegestaan om in de loop van de uitvoering van de werkzaamheden, toevoegingen, verminderingen of wijzigingen aan de opdracht door te voeren. Partijen zullen op dat ogenblik de prijs voor deze meer- of minderwerken in onderling overleg wijzigingen.

3: Betaling

De vastgestelde prijs wordt op de volgende manier betaald:

Bij ondertekening van de opdracht van 20% van de aanneemsom.
Bij storten ruwe begane grondvloer 25% van de aanneemsom.
Bij dak waterdicht 25% van de aanneemsom.
Bij stukadoorswerk gereed 25% van de aanneemsom.
Bij oplevering 5% van de aanneemsom.
Of als in de offerte aangegeven.

De opdrachtgever moet, in geval van niet-aanvaarding van de facturen, binnen de 8 dagen zijn bezwaren schriftelijk via een aangetekende brief aan de aannemer kenbaar maken. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor om de uitvoering van het nog uit te voeren werken te onderbreken tot de factuur volledig betaald zal worden. En dit zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer.

In geval van onderbreking van de werken om bovengenoemde reden is de aannemer verplicht de reeds uitgevoerde werken in goede staat te bewaren.

4: Uitvoeringstermijn

De opdrachtgever zorgt voor de benodigde vergunningen en stelt ABV en zijn Co-werkers in de gelegenheid het werk vrijelijk en zonder onderbrekingen te kunnen uitvoeren.

Het werk wordt uitgevoerd volgens bijgevoegde planning of als aangegeven op d offerte.

Echter de planning is in beginsel indicatief

De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant is de klant een vergoeding verschuldigd. De aannemer bepaalt in dat geval wanneer hij de werken opnieuw kan hervatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. De aannemer is dan niet meer gebonden aan de bedongen uitvoeringstermijn en kan bij een belangrijke duur van de onuitvoerbaarheid der werken een nieuwe prijsverhoging als schadedekking eisen.

Indien de oplevertermijn door toedoen van de aannemer wordt overschreden kan er een vergoeding worden geëist;

Hoe berekent u de schade?
Gefixeerde schadevergoeding: in de meeste overeenkomsten is de schadevergoeding gefixeerd op 0,25‰ van de koop- en aanneemsom per kalenderdag bouwtijd overschrijding. Dit ongeacht de werkelijke schade.

Deze gefixeerde schade wordt berekend over het aantal kalenderdagen in de periode tussen de contractuele opleveringsdatum en de werkelijke opleveringsdatum. Deze schade mag worden verrekend met de bouwtermijnen.

5: Oplevering, onderhoud, waarborg en aansprakelijkheid

ABV Aanbouw Venlo is niet aansprakelijk is voor schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Na de oplevering kan de aannemer niet meer aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare gebreken.

Als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend worden overgemaakt aan de aannemer, wordt het werk geacht definitief aanvaard te zijn. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen inzake kleur door de fabrikant aangebracht. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval.

Aansprakelijkheid voor gevolgschade, gederfde omzet of winst wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6: Grondverzet

In de in artikel 2 afgesproken prijs is het afgraven en het transport van grond inbegrepen op voorwaarde dat deze niet verontreinigd en/of bodemvreemde materialen bevat. En dat hij kan worden herbruikt als bodem in hetzelfde bestemmingstype als de bodem waar de grond wordt uitgegraven. De eventuele meerprijs ten gevolge hiervan voor de verwijdering van de grond is ten laste van de opdrachtgever.

7: Overmachtsclausule

Partijen worden van hun verplichtingen ontheven als zij deze niet meer kunnen nakomen door onvoorziene omstandigheden zoals natuurrampen, oorlog, uitzonderlijke weersomstandigheden, epidemieën etc. maar ook door overschrijding van de levertijd door toeleveranciers, transportproblemen of overheidsmaatregelen. Wanneer de overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, kan de overeenkomst ontbonden worden.

De partijen erkennen in het bezit te zijn van een exemplaar van het reglement en er volledig mee in te stemmen.

Verrekening meerwerk en minderwerk
Onder meerwerk wordt veelal verstaan: verrichtingen van de aannemer die boven zijn verplichting om het overeengekomen en omschreven werk tot stand te brengen en op te leveren, komen, zodat de aannemer voor het doen van deze (extra) verrichtingen recht heeft op bijbetaling ten opzichte van de overeengekomen aanneemsom. Bij minderwerk gaat het juist om een niet uitgevoerde verrichting die wel tussen partijen overeen is gekomen en bij de aanneemsom is inbegrepen. De bepalingen over meerwerk zijn in wet opgenomen in artikel 7:755 BW. Om aanspraak op vergoeding van meerwerk te kunnen maken moet de aannemer de opdrachtgever tijdig hebben gewezen op de noodzaak tot prijsverhoging voor de door de opdrachtgever gewenste verandering. De plicht tot waarschuwing voor de prijsverhoging is niet aanwezig indien de opdrachtgever de noodzaak van prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen. De gedachte achter deze bepaling is dat de opdrachtgever op deze manier de gelegenheid heeft een weloverwogen besluit te nemen over de uitvoering van het meerwerk. Deze bepaling is van dwingend recht zodat daar niet ten nadele van de opdrachtgever van kan worden afgeweken.

Stelpost
Indien partijen ervoor hebben gekozen om op basis van een vaste aanneemsom te contracteren wil dat nog niet zeggen dat de aanneemsom voor alle onderdelen geldt. Voor bepaalde bestedingen kan dan een zogenaamde stelpost worden opgenomen. De reden voor het opnemen van een stelpost is vaak dat voor de betreffende uitgave op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen nauwkeurige prijs kan worden vastgesteld, bijvoobeeld omdat de opdrachtgever nog bepaalde keuzes moet maken en daar nog mee wil wachten.

Sloopwerk

Uitkomende materialen zijn voor de aannemer tenzij de opdrachtgever van te voren verzocht heeft deze materialen te willen behouden.

Geschillen met de aannemer
Hoe goed een contract ook in elkaar steekt, er kunnen altijd tijdens het werk geschillen tussen de opdrachtgever en de aannemer ontstaan. Deze gaan meestal over kosten overschrijding van de aanneemsom. Hoewel er in de regel een vaste aanneemsom wordt overeengekomen, heeft de aannemer recht op verhoging van de aanneemsom als er kosten verhogende omstandigheden zijn ontstaan.

De algemene voorwaarden waarnaar als eerste is verwezen – in dit geval de verwijzing in de offerte – zijn van toepassing. Dit wordt de ‘first shot rule’ genoemd.

© 2019 ABV Aanbouw Venlo

Thema door Anders Norén